Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής (Voucher 29-64)


Παροχή σε 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση κλπ.) συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η δράση αφορά:

 • ανέργους που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια και ανέργους που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • παρόχους επαγγελματικής κατάρστισης όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής (εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιβάλλον, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα-ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας, βιομηχανία). Αναλυτικά οι ειδικότητες αναφέρονται στο Κεφάλιο 4.1. της Πρόσκλησης (Πίνακας 3) στα Σχετικά αρχεία. 
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση  το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται να επιχορηγηθούν στα πλάισιο άλλης δράσης.

Οι ενέργειες της κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων». Αντίστοιχα, κάθε άνεργος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στην πρόσκληση  (βλ. Σχετικά Αρχεία) θα εγγραφούν σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης».

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ωφελούμενοι: άνεργοι ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Πάροχοι Κατάρτισης αδειοδοτημένοι ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 


Περίοδος υποβολής

από 1/12/2016 έως 30/12/2016 (ώρα 11:59)

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.

 • Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

 

Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.


Είδος ενίσχυσης

Απασχόληση / Εργασία / Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Κατάρτιση / Επιμόρφωση

Μαθητεία / Πρακτική άσκηση / Υποστήριξη εκπαίδευσης-έρευνας

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Για τους ανέργους-ωφελουμένους: Οι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις και εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις ... 

Τι χρηματοδοτείται

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν:

 • Επιταγή κατάρτισης που ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης που θα παρασχεθούν στα μέλη του Μητρώου Ωφελούμενων από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων. Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα: Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων,  δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (600 €) και επίδομα πρακτικής άσκησης (2000 €), συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600 €),  συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Προϋπολογισμός

€ 89.000.000

Κατανομή ανά Περιφέρεια σε ευρώ:

 • Ανατολική Μακεδονία-Θράκη:  Θέσεις 1739 - Π/Υ 6.682.317,50
 • Θεσσαλία: Θέσεις 2.065   - Π/Υ 7.935.011,87
 • Ήπειρος: Θέσεις: 1053 - Π/Υ 4.046.279,66
 • Ιόνια Νησιά Θέσεις: 391 - Π/Υ 1.502.464,72
 • Δυτική Ελλάδα: Θέσεις 2.164 - Π/Υ 8.315.431,33
 • Πελοπόννησος: Θέσεις 1.118 Π/Υ 4.296.050,01
 • Βόρειο Αιγαίο Θέσεις: 419 - Π/Υ  1.610.058,10
 • Κρήτη: Θέσεις 1.329 - Π/Υ 5.106.842,99
 • Κεντρική Μακεδονία: Θέσεις: 5713  - Π/Υ 21.952.892,41
 • Δυτική Μακεδονία: Θέσεις 596 - Π/Υ 2.290.201,97
 • Αττική Θέσεις 4421 Π/Υ 16.988.226,38
 • Νότιο Αιγαίο Θέσεις: 527 Π/Υ: 2.025.061,14
 • Στερεά Ελλάδα Θέσεις:1465  Π/Υ 5.629.439,41Δείτε επίσης

Ακολουθηστε μας